sâmbătă, 15 martie 2014

Programul START pentru IMM-uri

Firmele care vor sa obtina finantare de la stat prin programul START pot depune cereri incepand de luni, 17 martie. Bugetul alocat anul acesta este de 13.000.000 lei, din care vor fi acordate alocatii financiare nerambursabile unui numar de minimum 130 de beneficiari, informeaza AIPPIMM pe site-ul propriu.Aplicatia de inscriere online a planurilor de afaceri in cadrul Programului START va fi din nou disponibila, incepand cu data de 17 martie, orele 10.00. Aplicatia va fi deschisa pana la 26 martie 2014, ora 20.00.
Inscrierile se pot face atat pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la sectiunea "Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat", cat si prin intermediul link-ului direct: http://programe2014.aippimm.ro. Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare, se completeaza on-line planul de afaceri si se incarca mai multe documente insotitoare, conform indicatiilor din Procedura de implementare a programului.


Cum se acorda finantarea?
Potrivit DIPIMM, statul finanteaza implementarea planurilor de afaceri depuse de solicitanti online, prin acordarea unor alocatii financiare nerambursabile (AFN). Pentru anul in curs, bugetul alocat este de 13.000.000 lei, suma care va fi acordata sub forma de AFN unui numar de minim 130 de beneficiari.
Modalitatea de acordarea a acestor alocatii se realizeaza in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:
 • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
In planul de afaceri online trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. "Nu se finanteaza elementele de cost care nu sunt in stricta legatura cu activitatile pe care se acceseaza si cu procesul de productie/comert/serviciul prestat", se mentioneaza in procedura programului.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Totodata, nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati aplicante la Program in anul 2014.
In plus, beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program  impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului.
 
Cine poate beneficia de finantare?
Potrivit procedurii de implementare a programului, de finantare pot beneficia microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei.
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala.
 • administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor);
 • au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.
In acelasi timp, procedura stabileste clar cine nu va putea primi bani de la stat.
Astfel, nu vor beneficia de AFN operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei. "Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei", se precizeaza in documentul citat.
De asemenea, nu pot beneficia de finantare nici operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul implicat in implementarea Programului si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul implicat in implementarea Programului si rudele acestora.
 
Procedura de inscriere in Program
Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri in vederea obtinerii finantarii. "In cazul in care nu sunt completate coerent si cu detalii toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere", se arata in procedura.
Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent la transmiterea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si al eligibilitatii fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
Prin urmare, admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. Mai departe, solicitantii acceptati in vederea verificarii administrative vor transmite in termen de 10 zile lucratoare, la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta, cererea de finantare semnata si stampilata de administratorul societatii, insotita de urmatoarele documente justificative:
 • certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata (sau adeverinta, dupa caz) emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
 • certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, (sau adeverinta, dupa caz) emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
 • situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2013, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2013), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in anul 2014;
 • certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare, 1 original si 2 fotocopii certificate conform scrisorii de instiintare pe care aplicatia o va transmite electronic fiecarui aplicant, intr-un plic sigilat in care se vor regasi Cererea de finantare insotita de documentele justificative.
Dupa verificari, vor fi finantate doar planurile de afaceri care intrunesc punctajul necesar, in limita bugetului alocat. De asemenea, finantarea se realizeaza in ordinea punctajului obtinut.
Ulterior, acordarea AFN se va face in maxim 2 transe, pe baza cererii-tip de eliberare a AFN. Conform procedurii, prima transa trebuie obligatoriu sa fie mai mare sau egala cu 50 % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate si va fi depusa obligatoriu pana cel tarziu la data de 1 august.2014, in caz contrar aplicantul fiind respins la finantare.
--
Tot luni vor deveni active si Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.
Amintim ca DIPIMM a lansat inca din 10 martie aplicatiile de inscriere in cadrul altor doua programe, Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM si Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

sursa articol : www.avocatnet.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu