Conform Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Situatiile financiare anuale consolidate trebuie intocmite de societatea-mama, daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii, cuprinse in dispozitiile citate:
 • detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
 • este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
 • este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
 • este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
 • societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
 • este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
 • societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
Totusi, exista si exceptii de la prevederile mentionate mai sus. Asa incat, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
 • total active: 17.520.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
 • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
Atunci cand la data bilantului societatii-mama entitatile care urmeaza sa fie consolidate depasesc sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua din cele trei criterii de mai sus, acest fapt afecteaza aplicarea derogarii, numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive, se arata in legislatia in vigoare.
Criteriile de marime prevazute anterior se stabilesc pe baza situatiilor financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.
 
Cum se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate?
In Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009, se precizeaza ca situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar.
Mai mult decat atat, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama, prin care acesta isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
Reglementarile citate stabilesc ca situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in mod clar si trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
"Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela […] in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informatii suplimentare", se arata in dispozitiile citate.
De asemenea, autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate in concordanta cu reglementarile in vigoare.
La fel ca in cazul raportarilor contabile anuale, si situatiile financiare consolidate trebuie auditate de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate (auditori statutari).
Totodata, auditorii trebuie sa exprime si un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor (care trebuie elaborat pentru fiecare exercitiu financiar) cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
Legea contabilitatii stabileste ca situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, atunci situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate, se arata in actul normativ citat.
Important! O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate.
 
Cine aproba si semneaza raportarile?
Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc si se publica, conform legislatiei in vigoare, in moneda nationala. Mai departe, acestea trebuie semnate de persoanele in drept, cuprinzand urmatoarele informatii:
 • numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar;
 • calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administratorul societatii-mama, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania);
 • numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
In dispozitiile citate se precizeaza ca situatiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor societatii-mama, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si a raportului persoanei responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate.
31 august, termenul limita pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate
Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de opt luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama, se precizeaza in Legea nr. 82/1991.
Cu alte cuvinte, aceste documente trebuie realizate pana la 31 august 2014.
In plus, consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor situatiile financiare anuale consolidate, se arata in actul normativ.
Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul consolidat al administratorilor si raportul persoanei responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica de entitatea care a intocmit situatiile financiare anuale consolidate, conform legislatiei in vigoare.
Ori de cate ori situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii statutari si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit.
Daca situatiile financiare anuale consolidate nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale consolidate. In cazul in care situatiile financiare anuale consolidate nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. In acest caz raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.
Cei care nu indeplinesc aceste obligatii risca amenzi considerabile. Astfel, Legea contabilitatii prevede ca nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea si semnarea situatiilor consolidate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. In schimb, petru nedepunerea documentelor in termenul legal, amenzile sunt urmatoarele:
 • de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
 • de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
De asemenea, nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 si 30.000 de lei.

sursa : www.avocatnet.ro