Acest actul normativ abroga Ordinul ANAF nr. 450/2013, cel ce continea pana acum toate prevederile referitoare la cum trebuie depuse contestatiile impotriva actelor administrative ale Fiscului.
Prevederile din cele doua documente sunt foarte asemanatoare, astfel ca nu exista modificari majore in ceea ce priveste modul de contestare a actelor emise de ANAF.
Conform noilor reglementari, orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat.
Lipsa actului administrativ fiscal inseamna nesolutionarea, in mod nejustiticat, in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.
In ceea ce priveste bazele de impunere, acestea se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior in temeiul acesteia.
Ce informatii contine o contestatie?
Legislatia fiscala stabileste ca o contestatie trebuie sa fie formulata in scris si sa cuprinda:
 • datele de identificare a contestatorului;
 • obiectul contestatiei;
 • motivele de fapt si de drept;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia. Cand contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.
 • stampila, in cazul persoanelor juridice.
In situatia in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.
Atentie! Daca  ANAF constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Spre exemplu, contestatia poate fi respinsa ca:
 • nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
 • fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in cazul cand este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
 • fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
 • lipsita de interes, in cazul in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
Pana acum, legislatia anterioara prevedea inca un motiv pentru care contestatia putea fi respinsa, care insa nu se mai regaseste in noile dispozitii. Mai exact, contestia putea fi respinsa ca prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu erau individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu fusesera emise decizii privind baza de impunere. Aceasta prevedere nu mai este cuprinsa in noul ordin al Fiscului.
De asemenea, in situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele de depunere (imputernicirea in original sau in copie legalizata, semnatura si stampila), organele de solutionare competente vor solicita contestatorului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa.
Potrivit Ordinului ANAF nr. 2906/2014, in cazul in care contestatarul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul administrativ fiscal atacat, fara insa a se mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ fiscal.
Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va intocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare.
Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.
In plus, pe langa aceste acte, dosarul contestatie trebuie sa mai cuprinda si o copie de pe actul de identitate in cazul contestatorului persoana fizica, document care nu era prevazut de legislatia anterioara.
In cat timp poti contesta un act fiscal?
Codul de procedura fiscala stabileste ca o contestatie se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Totusi, in cazul in care Fiscul a uitat sa precizeze in actul administrativ pe care il contestati informatii despre termenul in care respectivul document poate fi contestat si unde se depune contestatia, atunci legea va da dreptul sa depuneti contestatia in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.
Atentie! Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
Trebuie sa stiti ca, dupa depunerea unei contestatii, aveti dreptul de a o retrage in orice moment pana la solutionarea ei. Mai mult decat atat, prin retragerea contestatiei nu pierdeti dreptul de a se inainta o noua contestatie, atata timp cat respectati termenului general de depunere a acesteia.
La fel ca si pana acum contestatia poate fi retrasa in tot sau in parte.
"Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei; contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei", se precizeaza in actul normativ publicat recent in Monitorul Oficial.
Cererea de retragere a unei contestatii trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. In cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.
Dupa admiterea contestatiei se decide anularea totala sau partiala a actului atacat 
Potrivit legislatiei fiscale, in solutionarea contestatiei, ANAF se pronunta prin decizie.
"Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate", prevede Ordinul ANAF nr.2906/2014, actul normativ care, alaturi de Codul de procedura fiscala, reglementeaza procedura de depunere si solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.
Codul de procedura fiscala prevede ca o contestatie va putea fi:
 • admisa, in totalitate sau in parte;
 • respinsa.
In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. Anularea partiala/totala se dispune in situatia in care pentru aceleasi obligatii fiscale exista doua sau mai multe titluri de creanta sau daca organele de inspectie fiscala, ca urmare a desfiintarii, au depasit limitele investirii.
In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare. Decizia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar verificarea vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii. In mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat.
In acelasi timp, contestatia poate fi respinsa din mai multe motive. Spre exemplu, contestia poate fi respinsa ca:
 • neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
 • nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;
 • fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
 • inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de procedura fiscala.
De asemenea, asa cum precizam anterior, o contestatie poate fi respinsa si pentru neindeplinirea unor conditii procedurale (nu a fost depusa la termen, a fost depusa de o persoana care nu avea dreptul de a contesta, etc.).

sursa : www. avocatnet.ro