joi, 9 octombrie 2014

De azi, contestarea actelor administrative fiscale se realizeaza printr-o noua procedura
Noua procedura de contestare a actelor administrative fiscale este cuprinsa in Ordinul ANAF nr. 2906/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 736 din 9 octombrie 2014, data la care a si intrat in vigoare.
Acest actul normativ abroga Ordinul ANAF nr. 450/2013, cel ce continea pana acum toate prevederile referitoare la cum trebuie depuse contestatiile impotriva actelor administrative ale Fiscului.
Prevederile din cele doua documente sunt foarte asemanatoare, astfel ca nu exista modificari majore in ceea ce priveste modul de contestare a actelor emise de ANAF.
Conform noilor reglementari, orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat.
Lipsa actului administrativ fiscal inseamna nesolutionarea, in mod nejustiticat, in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.
In ceea ce priveste bazele de impunere, acestea se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior in temeiul acesteia.
Ce informatii contine o contestatie?
Legislatia fiscala stabileste ca o contestatie trebuie sa fie formulata in scris si sa cuprinda:
 • datele de identificare a contestatorului;
 • obiectul contestatiei;
 • motivele de fapt si de drept;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia. Cand contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.
 • stampila, in cazul persoanelor juridice.
In situatia in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.
Atentie! Daca  ANAF constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Spre exemplu, contestatia poate fi respinsa ca:
 • nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
 • fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in cazul cand este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
 • fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
 • lipsita de interes, in cazul in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau interesul sau legitim;
Pana acum, legislatia anterioara prevedea inca un motiv pentru care contestatia putea fi respinsa, care insa nu se mai regaseste in noile dispozitii. Mai exact, contestia putea fi respinsa ca prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu erau individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu fusesera emise decizii privind baza de impunere. Aceasta prevedere nu mai este cuprinsa in noul ordin al Fiscului.
De asemenea, in situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele de depunere (imputernicirea in original sau in copie legalizata, semnatura si stampila), organele de solutionare competente vor solicita contestatorului printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa.
Potrivit Ordinului ANAF nr. 2906/2014, in cazul in care contestatarul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul administrativ fiscal atacat, fara insa a se mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ fiscal.
Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va intocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare.
Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, precum si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.
In plus, pe langa aceste acte, dosarul contestatie trebuie sa mai cuprinda si o copie de pe actul de identitate in cazul contestatorului persoana fizica, document care nu era prevazut de legislatia anterioara.
In cat timp poti contesta un act fiscal?
Codul de procedura fiscala stabileste ca o contestatie se depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Totusi, in cazul in care Fiscul a uitat sa precizeze in actul administrativ pe care il contestati informatii despre termenul in care respectivul document poate fi contestat si unde se depune contestatia, atunci legea va da dreptul sa depuneti contestatia in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.
Atentie! Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
Trebuie sa stiti ca, dupa depunerea unei contestatii, aveti dreptul de a o retrage in orice moment pana la solutionarea ei. Mai mult decat atat, prin retragerea contestatiei nu pierdeti dreptul de a se inainta o noua contestatie, atata timp cat respectati termenului general de depunere a acesteia.
La fel ca si pana acum contestatia poate fi retrasa in tot sau in parte.
"Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei; contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei", se precizeaza in actul normativ publicat recent in Monitorul Oficial.
Cererea de retragere a unei contestatii trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. In cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.
Dupa admiterea contestatiei se decide anularea totala sau partiala a actului atacat 
Potrivit legislatiei fiscale, in solutionarea contestatiei, ANAF se pronunta prin decizie.
"Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate", prevede Ordinul ANAF nr.2906/2014, actul normativ care, alaturi de Codul de procedura fiscala, reglementeaza procedura de depunere si solutionare a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.
Codul de procedura fiscala prevede ca o contestatie va putea fi:
 • admisa, in totalitate sau in parte;
 • respinsa.
In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. Anularea partiala/totala se dispune in situatia in care pentru aceleasi obligatii fiscale exista doua sau mai multe titluri de creanta sau daca organele de inspectie fiscala, ca urmare a desfiintarii, au depasit limitele investirii.
In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare. Decizia de desfiintare este pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar verificarea vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii. In mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat.
In acelasi timp, contestatia poate fi respinsa din mai multe motive. Spre exemplu, contestia poate fi respinsa ca:
 • neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
 • nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;
 • fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
 • inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de procedura fiscala.
De asemenea, asa cum precizam anterior, o contestatie poate fi respinsa si pentru neindeplinirea unor conditii procedurale (nu a fost depusa la termen, a fost depusa de o persoana care nu avea dreptul de a contesta, etc.).

sursa : www. avocatnet.ro

vineri, 3 octombrie 2014

Agenda fiscala a lunii octombrie: Ce formulare trebuie sa depuneti la ANAF luna aceasta?7 octombrie este termenul pentru:
Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Formularul 092. Se depune de contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Urmatoarele declaratii trebuie depuse pana pe 10 octombrie:
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
Pana pe 15 octombrie trebuie efectuate raportarile:
Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna/anul pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind livrarile de produse accizabile in luna/anul, pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Important! Cu toate ca, nu este declaratie fiscala,  va reamintestim ca, pana pe 15 octombrie, trebuie depusa declaratia INTRASTAT, al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul limita de transmitere a acestei declaratii il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati.
Declaratiile cu termen pana pe 27 octombrie:
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. Se depune lunar de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 si trimestrial de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.
Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formularul 104. Se depune de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13, lit. c) si e) din Codul fiscal.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedenta, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Pentru trimestrul precedent, declaratia trebuie depusa de catre contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal.
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, Formularul 224. Se depune de persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Formularul 300, format electronic. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, Formularul 301, format electronic. Se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, Formularul 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA.
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, Formularul 390 VIES. Se depune de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de:
 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din CF, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero.
Important! Desi nu sunt declaratii fiscale, AvocatNet.ro va reaminteste ca, pana pe 25 septembrie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Se depune de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile.
Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.
Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatorii la distanta.
 
Ce impozite si taxe aferente lunii septembrie trebuie platite pana pe 27 octombrie?
In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii trebuie sa efectueze pana pe 27 octombrie urmatoarele plati:
 • Accize;
 • TVA;
 • Impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna,
 • Impozit pe veniturile nerezidentilor,
 • Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul),
 • Impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa,
 • Impozit pe veniturile din dividende platite in luna septembrie,
 • Impozit pe veniturile din dobanzi,
 • Impozit pe alte venituri din investitii,
 • Impozit pe veniturile din pensii,
 • Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc,
 • Impozit pe veniturile din alte surse,
 • Impozitul retinut la sursa din luna precedenta - se plateste de catre contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din contracte/conventii civile si de agent, din expertiza contabila, tehnica, juridiciara si extrajudiciara, de catre contribuabilii persoane fizice care care obtin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica, de catre cei care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc, precum si de catre nerezidentii care obtin venituri;
 • Impozitul pe profit - plata anticipata aferenta trimestrului al III din 2014 - se achita de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate;
 • Impozitul pe venitul din activitati agricole - plata a 50% din acest impozit (prima rata) - se achita de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, stabilite prin norme;
 • Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;
 • Contributia de asigurari sociale (pensii),
 • Contributia la asigurarile sociale de sanatate,
 • Contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,
 • Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj,
 • Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
   
   
  sursa www.avocatnet.ro